Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä: e-työkirja tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen -hankkeessa luotiin tietotyöntekijöille elektroninen työkirja, jonka tekemisessä hyödynnettiin Työsuojelurahaston rahoittaman TT TOY -hankkeen (2021-2022) tuloksia ja malleja.

Työkirja kertoo, kuinka tietotyössä voidaan ottaa käyttöön tekoälyn mahdollisuuksia yhteiskehittämällä. Työkirjan lisäksi hankkeessa tuotettiin 5 blogia, 3 podcastia ja 2 webinaaria, jotka olivat niin ikään myöskin suunnattu tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • edistää teknologisoituvan työelämän kehittämistä tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäen lisäämällä ymmärrystä uuden teknologian, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä sekä oppimisesta organisaatioissa
  • tuottaa uutta tietoa tukitoimintojen tietotyöntekijöiden roolista ja potentiaalista tässä kehittämisessä ja arvon tuottamisessa
  • tukea tietotyöntekijöiden työroolien kehittymistä, asiantuntijoiden yhteistyötä yli ammattirajojen, uusien toimintatapojen sisäistämistä ja yhteisöohjautuvuutta, joka tapahtuu digitaalisuuden myötä
  • kehittää asiantuntijoiden osaamista ja osallistamista kuormittuneisuutta vähentäen ja työkykyä parantaen
  • yhdistää tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä organisaatioissa rakentaen polkua perinteisistä työrooleista kohti yhteisöllistä kehittämistä, arvontuotantoa ja merkityksellistä työntekoa

Tuotetut julkaisut

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä

Lataa opas Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Asikainen, M. (2023). Tekoälyn tuleminen kirittää tietotyöläisen osaamisvaatimuksia. eSignals, 10.5.2023. https://esignals.fi/kategoria/tekoaly/tekoalyn-tuleminen-kirittaa-tietotyolaisen-osaamisvaatimuksia/#78bfef53  

Humala, I. (2023). Käytännön työkaluja ihmisen ja tekoälyn yhteistyöhön. eSignals, 13.6.2023. https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/kaytannon-tyokaluja-ihmisen-ja-tekoalyn-yhteistyohon/#8f8394b1  

Humala, I., Kärnä, E., Lahtinen, A. & Asikainen, M. (2023a). Tekoäly ja uudet teknologiat ovat haaste ja mahdollisuus tietotyössä. Teoksessa Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, H. & Brandt, T. (toim.) (painossa). Tulevaisuudenkestävä bisnes – ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023. TAITO-sarja 117. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu (s.175–179). https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisut, ISBN 978-952-328-396-1 (pdf), ISSN 2669-8021 

Humala, I, Kärnä, E., Lahtinen, A., & Asikainen, M. (2023b). Tekoälyn onnistunut hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä. Teoksessa Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, H. & Brandt, T. (toim.) (painossa). Tulevaisuudenkestävä bisnes – ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023. TAITO-sarja 117. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu (s.180–184). https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisut, ISBN 978-952-328-396-1 (pdf), ISSN 2669-8021 

Kärnä, E. (2023). Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä -e-työkirja Skillan tietotyöntekijöille. Skilla verkkolehti, 15.06.2023. https://www.skillary.fi/tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyoyhteisossa-e-tyokirja-skillan-tietotyontekijoille/  

Kärnä, E. ja Ammattiliitto Jyty (2023). Jyty mukana tekoälyhankkeessa – tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä. Ammattiliitto Jyty, 2.10.2023.  https://jytyliitto.fi/jyty-mukana-tekoalyhankkeessa-tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyoyhteisossa/  

Kärnä, E. ja Ammattiliitto Pro (2023). Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työpaikalla. Ammattiliitto Pro, 06.09.2023. https://proliitto.fi/fi/ajankohtaiset/tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyopaikalla  

Kärnä, E., Humala, I. & Lahtinen, A. (2023). Tietotyö muuttuu työn teknologisessa murroksessa – haastaa perinteisiä näkemyksiä ammateista ja työn kehittämisestä. eSignals Research, 4(1). https://esignals.fi/research/2023/06/16/tietotyo-muuttuu-tyon-teknologisessa-murroksessa-haastaa-perinteisia-nakemyksia-ammateista-ja-tyon-kehittamisesta/#18b23943  

Kärnä, E., Humala, I., Lahtinen, A.  & Asikainen, M. (2023). Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä. Haaga-Helian julkaisut 9/2023, https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyoyhteisossa 

Lahtinen, A. & Humala, I (2023). Tietotyöntekijät ovat strategisia sillanrakentajia tekoälyn edistämisessä. Skilla verkkolehti, 7.8.2023. https://www.skillary.fi/tietotyontekijat-ovat-strategisia-sillanrakentajia-tekoalyn-edistamisessa/

Humala, I. & Kärnä, E. Tietotyöntekijöiden kokemuksia ammatillisesta toimijuudestaan ja työnsä arvosta teknologisoituvassa tietotyössä. Lähetetty Työelämän tutkimus -lehteen. (arvioitavana) 

Kärnä, E., Humala, I., Lahtinen, A. & Asikainen, M. Kohti kestävää tietotyön arvontuottamista ja yhteiskehittämistä hallinnon teknologisoituvassa työssä. Artikkelikäsikirjoitus Hallinnon tutkimus -lehteen. (työn alla) 

Lahtinen, A., Kärnä, E., Humala, I., Asikainen, M. (2023). Työkaluja tekoälyn hyödyntämiseen tietotyössä. Blogikirjoitus lähetetty eSignals-lehteen. (arvioitavana) 

Lahtinen, A. & Kärnä, E. Tekoäly kuntaorganisaatioissa: ihmisläheinen teknologia tulevaisuuden kunnissa. Julkaistavana Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen työelämän kehittämisen alustalla Tärkeissä töissä -sivustolla https://tarkeissatoissa.fi/ 

Kurki, K. & Kuutti, T. (2023). Tekoäly mietityttää mutta rohkeimmat jo rokkaa. Akavan Erityisalat, 11.9.2023. https://www.akavanerityisalat.fi/uutishuone/blogi/blogi_-_tekoaly_mietityttaa_mutta_rohkeimmat_jo_rokkaa.21564.blog?12137_a=comment&12137_m=21564  

Meriniemi, T. 2023. Tekoäly on tradenomin tutkiäly. Tradenomiliitto, 26.9.2023. https://www.tradenomi.fi/ajankohtaista/tekoaly-on-tradenomin-tukialy/

 

aistories.fi yleislogo

Verkkosivuston tarjoaa:

Aistories.fi luotiin osana AI-TIE eli Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille (2021-2023) ja AI-TIE Etelä-Suomi (2022-2023) -hankkeita. Tätä nykyä se palvelee myös muita korkeakouluhankkeita, joiden tavoitteena on edistää tekoälyn käyttöä ja hyödyntämistä pk-sektorilla.